No.4 SBD: 22
Điểm bình chọn: 432
SBD: 27
Điểm bình chọn: 561
SBD: 19
Điểm bình chọn: 796
SBD: 17
Điểm bình chọn: 546
No.5 SBD: 33
Điểm bình chọn: 326
No.6 SBD: 07
Điểm bình chọn: 140
No.7 SBD: 28
Điểm bình chọn: 121
No.8 SBD: 08
Điểm bình chọn: 63
No.9 SBD: 01
Điểm bình chọn: 35
No.10 SBD: 21
Điểm bình chọn: 33
No.11 SBD: 02
Điểm bình chọn: 32
No.12 SBD: 06
Điểm bình chọn: 32
No.13 SBD: 32
Điểm bình chọn: 25
No.14 SBD: 10
Điểm bình chọn: 17
No.15 SBD: 23
Điểm bình chọn: 8
No.16 SBD: 13
Điểm bình chọn: 5
No.17 SBD: 35
Điểm bình chọn: 5
No.18 SBD: 09
Điểm bình chọn: 2
No.19 SBD: 11
Điểm bình chọn: 2
No.20 SBD: 03
Điểm bình chọn: 1
No.21 SBD: 04
Điểm bình chọn: 1
No.22 SBD: 18
Điểm bình chọn: 1